Algemene voorwaarden TisWat On Tour Geluidsprodukties

 

Artikel 1. Definities:

 

Contractant 1 hierna te noemen als opdrachtgever

Contractant 2 hierna te noemen als Tiswat On Tour Geluidsprodukties

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

 

Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en TisWat On Tour geluidsprodukties onderling aangaan, middels offerte, factuur en schriftelijke afspraak. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst:

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties verplicht zich het optreden op het overeengekomen tijdstip aan te doen vangen en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Opdrachtgever verklaard met de prestaties van TisWat On Tour Geluidsprodukties alsmede met de soort of aard van de overeengekomen prestaties volledig bekend te zijn.

 

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren  van de overeenkomst, tijdig aan TisWat On Tour Geluidsprodukties worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig bij TisWat On Tour Geluidsprodukties bekend zijn, Heeft TisWat On Tour het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het feit dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig was.

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties is gevrijwaard van alle eventueel bijkomende kosten welke het gevolg zijn van het organiseren van een feest of evenement. Hieronder worden o.a. Kosten voor Buma, Sena en Videma, kosten voor vergunningen, parkeergelden, bepaalde heffingen e.d.

 

Bij het ontbreken van de vereiste vergunningen die van overheidswegen vereist zijn voor het organiseren van de activiteit, kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht.

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Indien deze aanpassingen financiële consequenties tot gevolg hebben, dan zal dit ook tussen beide partijen worden overlegd.

 

De locatie waar de apparatuur moet worden opgesteld, dient op een redelijke manier bereikbaar te zijn.

 

Onder redelijk bereikbaar wordt verstaan: Op de begane grond, binnen loopafstand, met ruime toegang zonder obstakels en (enkele) traptreden.

 

Indien de locatie zich niet op de begane grond bevindt, dient er een geschikte lift aanwezig te zijn.

 

Indien er geen lift aanwezig is en het hoogteverschil  bedraagt meer als 1 meter, dan zal er een vooraf overeengekomen meerprijs worden berekend.

 

Het podium of de vloer waar TisWat On Tour Geluidprodukties zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen.

 

Elektriciteitsvoorziengen, dienen te voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen. Om veilig en zeker te kunnen optreden is er minimaal: 1 “lege en schone” elektragroep van 16 ampère noodzakelijk, maar beter is een krachtgroep met rode 16, of 32 amp. CEE-form stekker.

 

Deze voorzieningen moeten aanwezig zijn binnen 15 meter van de plaats waar de apparatuur wordt opgesteld.

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties verplicht zich ervoor te zorgen dat de apparatuur, rekwisieten en alle andere benodigdheden zich in een goede staat bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende de veiligheid.

 

TisWat on Tour Geluidsprodukties behoudt zich het recht voor  medewerking te weigeren aan personen die in het belang van het evenement gebruik zouden willen maken van de geluidsinstallatie of lichtvoorzieningen, zonder dat dit vooraf aan TisWat On Tour Geluidsprodukties is medegedeeld.

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.

 

Mochten TisWat On tour Geluidprodukties en de ingehuurde act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt TisWat on Tour Geluidsprodukties zich het recht voor om medewerking tot inprikken te weigeren.

 

In geval van bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld optreden in de open lucht is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afscherming van het apparatuur van TisWat On Tour Geluidprodukties en er dienen voldoende garanties te zijn dat de apparatuur niet beschadigd zal raken door weersinvloeden.

 

De medewerker van TisWat On tour Geluidprodukties drinken voor en tijdens de uitvoeringen. Wel hebben zij recht op een redelijk te noemen aantal consumpties tijdens hun aanwezigheid. Gewoonlijk  komt dit neer op ongeveer 2 consumpties per persoon per uur.

 

De duur van het optreden is vooraf overeengekomen. Mocht tijdens het optreden extra speelduur gewenst zijn dan dient de opdrachtgever minimaal een half uur voor de oorspronkelijke eindtijd te verzoeken. Aan extra speelduur zijn extra kosten verbonden. De hoogte hiervan zal ter plaatse worden overeengekomen (tenzij op voorrand anders overeengekomen).

 

Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen ligt de verantwoording volledig bij de opdrachtgever.

 

Voorafgaande aan het optreden moet bij de medewerkers van TisWat On Tour Geluidprodukties  duidelijk zijn wie er voor de activiteit het eerste aanspreekpunt is. In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand of tijdens het optreden dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Er zal 65% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht bij annulering door TisWat on Tour Geluidsprodukties indien 1 of meer van bovenstaande omstandigheden niet of onvoldoende worden nagekomen door de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Offertes:

 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

De door TisWat On tour geluidsprodukties  gemaakte offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

De opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd (e-mail is ook schriftelijk!!).

 

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5. Overmacht:

 

Indien opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan blijft opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag aan TisWat On Tour geluidsprodukties  verschuldigd.

 

Indien TisWat on tour geluidprodukties de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie dan verplicht TisWat On Tour geluidsprodukties een vervangende drive-in show of act te verzorgen.

 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen:

 

* alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever en TisWat On Tour geluidsprodukties geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.

 

Opdrachtgever en TisWat On Tour Geluidsprodukties hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, nadat de opdrachtgever of TisWat On Tour Geluidsprodukties haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door beide partijen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide  partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 6. Opzegging en annulering:

 

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen (e-mail is ook schriftelijk).

 

Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever heeft TisWat On Tour Geluidsprodukties recht op annuleringskosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TisWat On Tour Geluidsprodukties zijn toe te rekenen.

 

Bij annulering door opdrachtgever, tussen 8 weken en 4 weken voorafgaand aan de activiteit, zal 10% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

 

Bij annulering door opdrachtgever, tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de activiteit, zal 25% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

 

Bij annulering door opdrachtgever, tussen 2 weken en 24 uur voorafgaand aan de activiteit, zal 50% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

 

Bij annulering door opdrachtgever, binnen 24 uur voorafgaand aan de activiteit, zal 100% van het totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als annuleringskosten.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst:

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

Tevens als na het sluiten van de overeenkomst, TisWat On Tour Geluidsprodukties ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

 

Voorts is TisWat On Tour Geluidsprodukties bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TisWat On Tour Geluidprodukties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitengerechtelijke, die door één der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

 

Artikel 8. Klachten:

 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld aan TisWat On Tour Geluidsprodukties.

 

Indien een klacht gegrond is, zal TisWat On Tour Geluidsprodukties de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

Indien het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TisWat On Tour Geluidsprodukties slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel aansprakelijkheid.

 

Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.

 

Artikel 9. Betaling:

 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 

Op dat moment krijgt de opdrachtgever een 1e herinnering betreft de openstaande factuur. Deze herinnering is 10 dagen geldig.

 

Na het verstrijken van 10 dagen nadat de herinnering is verstuurt, wordt een 1e aanmaning verzonden waarbij het totaalbedrag wordt verhoogd met 25% van het verschuldigde bedrag.

 

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Contante betaling: Eventueel kan vooraf worden overeengekomen dat het totaalbedrag na afloop van het optreden contant aan het TisWat On Tour Geluidsprodukties worden voldaan en eventueel reis- en overige kosten.

 

Artikel 10. Voorschot:

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een door hem te bepalen voorschot cq vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Dit voorschot kan alsdan als voorwaarden gelden voor de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 11. Incassokosten:

 

Indien opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim bij het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% over het factuurbedrag verschuldigd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid:

 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor of tijdens, of na de uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening, alsmede voor het zoek raken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens het optreden en na afloop hiervan.

 

Indien TisWat On Tour Geluidsprodukties voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

TisWat On Tour Geluidsprodukties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TisWat On Tour Geluidsprodukties of zijn medewerkers.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht:

 

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en TisWat On Tour Geluidsprodukties is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwland 30 - 3945 EP Cothen - Tel. 0343-56 15 41 - Mob. 06-21 88 70 60

K.v.K. Utrecht nr. 320.74.973 - B.T.W. Nr. NL.176.328.440.B.01

Bankrekeningnummer: SNS bank - Rek.nr. 96.74.06.803